Nếu lòng tự trọng của bạn quá cao, mọi người sẽ ghét bạn sau lưng. Nếu lòng tự trọng của bạn quá thấp, mọi người sẽ ghét bạn trước mặt.